SANICHI TECHNOLOGY BHD

SANICHI MYX
SANICHI
SANICHI TECHNOLOGY BHD MYX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SANICHI พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ SANICHI TECHNOLOGY BHD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ SANICHI คือ 35.077M MYR

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้