LFE CORPORATION BHD

LFECORP MYX
LFECORP
LFE CORPORATION BHD MYX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

LFECORP พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ LFE CORPORATION BHD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ LFECORP คือ 76.128M MYR

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้