DESTINI BERHAD

DESTINI MYX
DESTINI
DESTINI BERHAD MYX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

DESTINI พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ DESTINI BERHAD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ DESTINI คือ 207.941M MYR

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้