PAO ICE STIM RUS AO

SIBGMOEX
SIBG
PAO ICE STIM RUS AOMOEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SIBG พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ PAO ICE STIM RUS AO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ SIBG คือ 60.75M RUB

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้