ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

NVTK ชาร์ต

ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: แร่พลังงาน
อุตสาหกรรม: บริการน้ำมันครบวงจร
NOVATEK JSC มีส่วนร่วมในการสำรวจ การผลิต การแปรรูป และการตลาดของก๊าซธรรมชาติและไฮโดรคาร์บอนเหลว ดำเนินงานผ่านส่วนงานทางภูมิศาสตร์ต่อไปนี้ รัสเซีย ยุโรป เอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง และอื่นๆ ส่วนของรัสเซียประกอบด้วยการสำรวจ การพัฒนา การผลิตและการแปรรูปไฮโดรคาร์บอน และการขายก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสทของก๊าซที่เสถียร ผลิตภัณฑ์กลั่นก๊าซและก๊าซอื่น ๆ ที่กลั่นแล้ว ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และน้ำมันดิบ ส่วนงานยุโรปเกี่ยวข้องกับการขายก๊าซธรรมชาติ แนฟทา คอนเดนเสทของก๊าซที่เสถียร ผลิตภัณฑ์กลั่นจากก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันดิบ และกิจกรรมสำรวจภายในการดำเนินการร่วมกัน ส่วนงานเอเชียแปซิฟิกประกอบการขายแนฟทา ผลิตภัณฑ์กลั่นก๊าซคอนเดนเสทที่มีเสถียรภาพ และน้ำมันดิบ ภาคส่วนอเมริกาเหนือครอบคลุมการขายแนฟทา ผลิตภัณฑ์กลั่นก๊าซคอนเดนเสทที่เสถียร และน้ำมันดิบ ส่วนงานในตะวันออกกลางประกอบด้วยการขายก๊าซธรรมชาติ แนฟทา น้ำมันดิบ และกิจกรรมสำรวจภายในกิจการร่วมค้า บริษัทก่อตั้งขึ้นโดย Leonid Viktorovich Mikhelson เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 1994 และมีสำนักงานใหญ่ในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย