FINEX FUNDS ICAV FXFA

FXFA MOEX
FXFA
FINEX FUNDS ICAV MOEX
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
ผลตอบแทนเงินปันผล
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
ผลตอบแทนเงินปันผล

FXFA ชาร์ตกองทุนหุ้น

ซื้อขาย FXFA กับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้บน TradingView เปิดบัญชี