GE พื้นฐาน

GEFRAN ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลGE ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.40 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.65%