BombayDy GDR

BOMDY LUXSE
BOMDY
BombayDy GDR LUXSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

BOMDY พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ BombayDy GDR พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ BOMDY คือ 258.519M USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้