LYFT INC LYFT ORD CLASS A (CDI)
0A2O LSIN

0A2O
LYFT INC LYFT ORD CLASS A (CDI) LSIN
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

0A2O financial statements

สรุปทางการเงินของ LYFT INC LYFT ORD CLASS A (CDI) พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 0A2O คือ 13.338B วันที่ของรายได้ LYFT INC LYFT ORD CLASS A (CDI) ถัดไปคือ 3 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 0.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด