SA CORP REAL ESTATE LTD

SACJSE
SAC
SA CORP REAL ESTATE LTDJSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SAC พื้นฐาน

SA CORP REAL ESTATE LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

The last dividend per share was 0.13 ZAR. % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 11.58%