EMIRA PROPERTY FUND LTD

EMI JSE
EMI
EMIRA PROPERTY FUND LTD JSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

EMI พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ EMIRA PROPERTY FUND LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ EMI คือ 5.07B ZAR EPS TTM ของบริษัทคือ 2.00 ZAR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 11.44% และ P/E คือ 5.29

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้