ACCELERATE PROP FUND LTD

APFJSE
APF
ACCELERATE PROP FUND LTDJSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

APF พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ ACCELERATE PROP FUND LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ APF คือ 1.126B ZAR EPS TTM ของบริษัทคือ 0.27 ZAR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 23.89% และ P/E คือ 3.43

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้