APF พื้นฐาน

ACCELERATE PROP FUND LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.22 ZAR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 24.14%