TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK

TLKM IDX
TLKM
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK IDX
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

TLKM financial statements

สรุปทางการเงินของ TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ TLKM คือ 421.014T IDR EPS TTM ของบริษัทคือ 232.15 IDR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.95% และ P/E คือ 18.31 วันที่ของรายได้ TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK ถัดไปคือ 3 มีนาคม ค่าประมาณคือ 63.93 IDR

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด