MEGA พื้นฐาน

BANK MEGA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลMEGA ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 241.62 IDR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.88%