KOBX พื้นฐาน

KOBEXINDO TRACTORS TBK ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลKOBX ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 9.00 IDR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.85%