IDEA พื้นฐาน

IDEA INDONESIA AKADEMI TBK ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลIDEA ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 1.00 IDR ซื้อก่อน 31 พฤษภาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.00%