BBCA พื้นฐาน

BANK CENTRAL ASIA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 170.00 IDR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.27%