NH TMCP PHUONG DONG

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

OCB พื้นฐาน

NH TMCP PHUONG DONG รายได้และรายได้

รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 2.66T VND แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 2.65T VND ก็ตาม นอกจากนี้ ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้นของรายได้ของ OCB และไดนามิกของรายได้

อีพีเอส
‪0‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ