SAO TA FOODS JOINT STOCK COMPANY

FMC HOSE
FMC
SAO TA FOODS JOINT STOCK COMPANY HOSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

FMC financial statements

สรุปทางการเงินของ SAO TA FOODS JOINT STOCK COMPANY พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ FMC คือ 3.031T VND EPS TTM ของบริษัทคือ 4519.19 VND, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 11.40

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด