SAO TA FOODS JOINT STOCK COMPANY

FMC HOSE
FMC
SAO TA FOODS JOINT STOCK COMPANY HOSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

FMC งบการเงิน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ SAO TA FOODS JOINT STOCK COMPANY

สินทรัพย์รวมของ FMC สำหรับ Q4 21 คือ 2.70T VND, 0.52% น้อยกว่า Q3 21 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 38.17% ใน Q4 21 เป็น 723.03B VND

สินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์ปัจจุบันทั้งหมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น