9618 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ JD.COM INC

สินทรัพย์รวมของ 9618 สำหรับ Q1 23 คือ 629.47B HKD, 5.81% น้อยกว่า Q4 22 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 12.23% ใน Q1 23 เป็น 316.46B HKD

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: HKD
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น