743 พื้นฐาน

ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS CORP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล743 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.18 HKD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 7.87%