CORTICEIRA AMORIM-SGPS

COR EURONEXT LISBON
COR
CORTICEIRA AMORIM-SGPS EURONEXT LISBON
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

COR งบการเงิน: กระแสเงินสด

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง CORTICEIRA AMORIM-SGPS กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

COR กระแสเงินสดอิสระสำหรับ Q3 21 คือ 29.32M สำหรับ 2020 แล้ว COR กระแสเงินสดอิสระคือ 79.66M และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานคือ 118.47M

TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินทุนจากการดำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
การซื้อ/ขายของธุรกิจ สุทธิ
การซื้อ/ขายของการลงทุน สุทธิ
รายจ่ายส่วนทุน
รายการกระแสเงินสดการลงทุนอื่นๆ ทั้งหมด
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
หุ้นที่ออกจำหน่ายสุทธิ/หุ้นที่ซื้อคือสุทธิ
การออก/การปิดตราสารหนี้
เงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด
รายการกระแสเงินสดการกู้ยืมอื่นๆ ทั้งหมด
กระแสเงินสดหมุนเวียนที่ใช้งานได้