NCC (TABREED)

TABREED DFM
TABREED
NCC (TABREED) DFM
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

TABREED งบการเงิน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ NCC (TABREED)

สินทรัพย์รวมของ TABREED สำหรับ Q4 21 คือ 14.83B AED ซึ่งมากกว่า 8.45% มากกว่า Q3 21 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 11.59% ใน Q4 21 เป็น 8.39B AED

สินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์ปัจจุบันทั้งหมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น