JOHNSON & JOHNSON

JNJ BVC
JNJ
JOHNSON & JOHNSON BVC
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

JNJ งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ JOHNSON & JOHNSON พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ JNJ คือ 1.854P COP EPS TTM ของบริษัทคือ 28443.77 COP, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.52% และ P/E คือ 25.20 วันที่ของรายได้ JOHNSON & JOHNSON ถัดไปคือ 19 กรกฎาคม ค่าประมาณคือ 10069.00 COP

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้