COMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A

COLTEJERBVC
COLTEJER
COMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.ABVC
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

COLTEJER พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง COMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

COLTEJER กระแสเงินสดอิสระสำหรับ Q3 22 คือ -49.75B COP สำหรับ 2021 แล้ว COLTEJER กระแสเงินสดอิสระคือ -320M COP และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ -320M COP

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: COP
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี
กระแสเงินสดหมุนเวียนที่ใช้งานได้การเติบโตแบบปีต่อปี