BANCO DE CHILE

CHILECO BVC
CHILECO
BANCO DE CHILE BVC
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

CHILECO งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ BANCO DE CHILE พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ CHILECO คือ 40.679T COP EPS TTM ของบริษัทคือ 43.65 COP, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 6.34% และ P/E คือ 9.05 วันที่ของรายได้ BANCO DE CHILE ถัดไปคือ 1 สิงหาคม ค่าประมาณคือ 10.88 COP

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้