IPROEB BISTRITA

IPRU BVB
IPRU
IPROEB BISTRITA BVB
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

IPRU พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ IPROEB BISTRITA พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ IPRU คือ 51.85M RON

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้