TURISM,HOTELURI,RESTAURANTE MAREA NEAGRA

EFO BVB
EFO
TURISM,HOTELURI,RESTAURANTE MAREA NEAGRA BVB
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

EFO พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ TURISM,HOTELURI,RESTAURANTE MAREA NEAGRA พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ EFO คือ 106.562M RON

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้