BIOFARM BUCURESTI

BIO BVB
BIO
BIOFARM BUCURESTI BVB
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

BIO พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ BIOFARM BUCURESTI พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ BIO คือ 565.601M RON

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้