SPICEJET LTD

SPICEJETBSE
SPICEJET
SPICEJET LTDBSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SPICEJET พื้นฐาน

SPICEJET LTD งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ SPICEJET สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 19.54B INR และลดลง 20.46% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q2 22 คือ -8.33B INR

Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
รายรับทั้งหมด
กำไรเบื้องต้น
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: INR
Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
ต้นทุนขาย
กำไรเบื้องต้นการเติบโตแบบปีต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ไม่รวมต้นทุนขาย)
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินตามปกติ, รวมทั้งหมด
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
ส่วนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ
ภาษี
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม/ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
กำไรหลังหักภาษีเงินได้
กำไรสุทธิหลังการดำเนินงานที่ถูกยกเลิก
ยกเลิกการดำเนินการ
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
การปรับหุ้นปรับลด
เงินปันผลที่ต้องการ
กำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
ค่าเฉลี่ยหุ้นพื้นฐานที่โดดเด่น
กำไรต่อหุ้นปรับลด
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด