GRUPO FINANCIERO BANORTE

GFNORTE/OBMV
GFNORTE/O
GRUPO FINANCIERO BANORTEBMV
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

GFNORTE/O พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ GRUPO FINANCIERO BANORTE พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ GFNORTE/O คือ 431.999B MXN EPS TTM ของบริษัทคือ 14.87 MXN, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 10.07 วันที่ของรายได้ GRUPO FINANCIERO BANORTE ถัดไปคือ 26 มกราคม ค่าประมาณคือ 4.04 MXN

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้