FACTSET RESEARCH SYSTEMS

FDS BMV
FDS
FACTSET RESEARCH SYSTEMS BMV
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

FDS พื้นฐาน

FACTSET RESEARCH SYSTEMS ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

FDS dividends are paid quarterly. The last dividend per share being 17.95 MXN. % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.87%