BANK OF AMERICA CORPORATION BAC

BAC BMV
BAC
BANK OF AMERICA CORPORATION BMV
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

BAC ชาร์ตหุ้น

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด
ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: การเงิน
อุตสาหกรรม: ธนาคารรายใหญ่
ธนาคารของอเมริกาคือ บริษัทโฮสดิ้งที่เป็นธนาคารและบริษัทโฮสดิ้งทางการเงิน บริษัทเป็นสถาบันทางการเงิน ให้บริการลูกค้ารายบุคคลและอื่นๆใน ประเภทของการธนาคาร การลงทุน การบริหารทรัพย์สิน และการเงินอื่นๆ และผลิตภัณฑ์และการบริการจัดการความเสี่ยง บริษัทตลอดยังสาขาธนาคารและสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธนาคาร ทั่วสหรัฐอเมริกาและตลาดต่างประเทศจัดประเภทการให้บริการธนาคารและบริการทางการเงินและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ธนาคารผ่าน 4 ส่วนของธุรกิจ: บริการธนาคารสำหรับผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วยการฝากและการให้ยืม; การบริหารความมั่งคั่งและการลงทุนทั่วโลก ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ธุรกิจหลัก: การบริหารความมั่งคั่งทั่วโลก ของ Merrill Lynch และ U.S. ทรัสต์, การบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลของธนาคารของอเมริกา; ธนาคารทั่วโลก ซึ่งจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการประเภทการให้ยืม; ตลาดทั่วโลก ซึ่งนำเสนอบริการการขายและการแลกเปลี่ยน และอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วยการลงทุนในตราสารทุน การจัดสรรค่าใช้จ่ายที่เหลือและอื่นๆ