AMAZONIA ON

BAZA3 BMFBOVESPA
BAZA3
AMAZONIA ON BMFBOVESPA
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

BAZA3 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ AMAZONIA ON พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ BAZA3 คือ 2.413B BRL EPS TTM ของบริษัทคือ 28.39 BRL, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 15.96% และ P/E คือ 1.51

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้