AREZZO CO ON NM
ARZZ3F BMFBOVESPA

ARZZ3F
AREZZO CO ON NM BMFBOVESPA
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ARZZ3F financial statements

สรุปทางการเงินของ AREZZO CO ON NM พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ARZZ3F คือ 8.252B EPS TTM ของบริษัทคือ 2.79, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.67% และ P/E คือ 29.87 วันที่ของรายได้ AREZZO CO ON NM ถัดไปคือ 29 ตุลาคม ค่าประมาณคือ 0.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด