VERUSATURK GIRISIM

VERTUBIST
VERTU
VERUSATURK GIRISIMBIST
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

VERTU พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ VERUSATURK GIRISIM พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ VERTU คือ 2.127B TRY EPS TTM ของบริษัทคือ 18.38 TRY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.24% และ P/E คือ 2.23

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้