TURK ILAC SERUM

TRILC BIST
TRILC
TURK ILAC SERUM BIST
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

TRILC งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ TURK ILAC SERUM พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ TRILC คือ 1.359B TRY

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้