SEYITLER KIMYA

SEYKMBIST
SEYKM
SEYITLER KIMYABIST
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SEYKM พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ SEYITLER KIMYA พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ SEYKM คือ 781.75M TRY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้