NIGBAS NIGDE BETON

NIBASBIST
NIBAS
NIGBAS NIGDE BETONBIST
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

NIBAS พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ NIGBAS NIGDE BETON พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ NIBAS คือ 934.74M TRY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้