ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

BLUMAR พื้นฐาน

BLUMAR SA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

The last dividend per share was 7.99 CLP. % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.40%