HAVA พื้นฐาน

HAVANNA HOLDING SA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 16.18 ARS % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.70%