TREASURY WINE ESTATES LIMITED
TWE ASX

TWE
TREASURY WINE ESTATES LIMITED ASX
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

TWE financial statements

สรุปทางการเงินของ TREASURY WINE ESTATES LIMITED พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ TWE คือ 8.72B EPS TTM ของบริษัทคือ 0.35, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.32% และ P/E คือ 34.20 วันที่ของรายได้ TREASURY WINE ESTATES LIMITED ถัดไปคือ 17 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 0.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด