Zomedica Corp

ZOM NYSE Arca
ZOM
Zomedica Corp NYSE Arca
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ZOM พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Zomedica Corp พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ZOM คือ 296.028M USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้