RAKCEC พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ RAK Ceramics PJSC

สินทรัพย์รวมของ RAKCEC สำหรับ Q2 23 คือ 5.34B AED, 0.96% น้อยกว่า Q1 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 4.06% ใน Q2 23 เป็น 3.03B AED

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: AED
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น