NCTH พื้นฐาน

National Corporation for Tourism & Hotels ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลNCTH ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.13 AED % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.78%