ฉันถูกเรียกเก็บเงินค่าบริการ 1 เดือนโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาทดลองการใช้งานฟรีได้สิ้นสุดลง ฉันอยากขอคืนเงิน

ตามข้อตกลงช่วงทดลองการใช้งานที่ท่านได้ลงชื่อตอบรับไว้ หากท่านไม่พอใจกับบริการ มันเป็นความรับผิดชอบของท่านในการยกเลิกการทดลองการใช้งานก่อนกำหนดการต่ออายุ ในกรณีที่ไม่มีประวัติการขอยกเลิกการใช้บริการ แผนบริการแบบจ่ายเงินที่ท่านได้ทดลองใช้งานนั้นจะมีผลและถูกใช้งานโดยอัตโนมัติ เรารองรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงการทดลองใช้งานฟรี และเราไม่สามารถที่รับค่าใช้จ่ายเหล่านั้นให้กับท่านผู้ใช้งานในเดือนถัดๆไปได้  หากท่านไม่ต้องการถูกเรียกเก็บเงินในเดือนหน้า ให้ทำการยกเลิกการต่ออายุการต่ออายุอัตโนมัติโดยทันที แผนบริการของคุณยังคงใช้งานได้ไปจนครบกำหนดระยะเวลาที่ได้ชำระเงินไว้และจะถูกยกเลิกเมื่อหมดอายุ

ท่านสามารถดูนโยบายการใช้งานฉบับเต็มได้ ที่นี่