spark image
Photo: Pierre Châtel-Innocenti / Unsplash

หุ้นอุตสาหกรรม: ตีผังวางแผนการลงทุนของคุณ

40 สัญลักษณ์
ภาคอุตสาหกรรมเป็นแบบพฤติกรรมที่เรียบง่าย ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า การบินและอวกาศ ไปจนถึงการจัดการของเสีย ไม่มีทางที่เราจะแสดงรายการทุกอย่างที่ครอบคลุมใน Spark นี้ได้ แต่เราได้เลือกสัญลักษณ์ที่ริเริ่มความคิดจำนวนหนึ่งเพื่อให้สมองของคุณดำเนินต่อไป ลองมองไปรอบๆ เพื่อเริ่มต้นแรงบันดาลใจของคุณ และจำไว้ว่า การที่เราได้สร้างรายการนี้ขึ้นมา ไม่ได้หมายความว่าคุณควรสร้างพอร์ตโฟลิโอจากสิ่งที่อยู่ในนั้น