USD (ดอลล่าร์สหรัฐ)

เงินดอลลาร์สหรัฐฯเป็นธนบัตรของธนาคารกลางสหรัฐฯ และเป็นสกุลเงินที่เป็นทางการของสหรัฐอเมริกาและอาณาเขตในต่างประเทศ หลายประเทศใช้สกุลเงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินพฤตินัยในขณะหลายๆประเทศใช้เป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการ เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลกและใช้ในธุรกรรมระหว่างประเทศมากที่สุด ดอลลาร์สหรัฐฯเป็นแฟลทมันนี่ซึ่งหมายความว่ามูลค่าของมันมาจากกฎระเบียบของรัฐบาลหรือกฎหมาย
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
23
1
23